0983 608 638
036 364 4493


Máy in mã vạch

Dòng sản phẩm

Mã SP: TTP224Plus

5,350,000đ

Mã SP: PC42T

3,620,000đ

Mã SP: Godex G500

4,250,000đ

Mã SP: XP-330B

1,750,000đ

Mã SP: Zenpert 4T200

3,500,000đ

Mã SP: G530

5,400,000đ

Mã SP: XP - 360B

2,325,000đ

Mã SP: 3120 ( USE )

4,320,000đ

Mã SP: TE200

3,900,000đ

Mã SP: EZ-1105

5,900,000đ

Mã SP: ZD230

4,350,000đ

Mã SP: AP355 Plus

4,200,000đ

Mã SP: XP-470B

2,038,812đ