0983 608 638
036 364 4493


Cân điện tử

Dòng sản phẩm

Mã SP: UPA Q

1,350,000đ

Mã SP: UTE

2,250,000đ

Mã SP: TM A Pro

8,990,000đ

Mã SP: DB-1H

6,381,000đ

Mã SP: CL5200

16,900,000đ

Mã SP: ALC

3,250,000đ

Mã SP: HY085

1,650,000đ

Mã SP: RSL1000

14,450,000đ

Mã SP: AL-S7000

9,900,000đ

Mã SP: TM-AA-5D

9,985,000đ

Mã SP: TM-30A

9,990,000đ

Mã SP: AL-16 PRO

12,450,000đ

Mã SP: CAS-CL3000

14,200,000đ

Mã SP: Kret AURA0

16,450,000đ