0983 608 638

Vật tư kho quỹ > Thùng tôn đựng hồ sơ tài liệu

Thùng tôn 60cm x 40cm x 30cm Độ dầy 4zem
Mã SP:

Liên hệ

Thùng tôn 60cm x 40cm x 30cm Độ dầy 5zem
Mã SP:

Liên hệ

Thùng tôn 70cm x 50cm x 50cm  Độ dầy 4zem
Mã SP:

Liên hệ

Thùng tôn 60cm x 40cm x 35cm Độ dầy 5zem
Mã SP:

Liên hệ

Thùng tôn 70cm x 50cm x 50cm Độ dầy 5zem
Mã SP:

Liên hệ

Thùng tôn 90cm x 50cm x 50cm Độ dầy 5zem
Mã SP:

Liên hệ

Thùng tôn 90cm x 50cm x 50cm Độ dầy 7zem
Mã SP:

Liên hệ

Thùng tôn 80cm x 50cm x 30cm Độ dầy 4zem
Mã SP:

Liên hệ

Thùng tôn 75cm x 45cm x 32cm Độ dầy 4zem
Mã SP:

Liên hệ