0983 608 638

Thiết bị ngân hàng

Xe đẩy hàng Prestar NF - 302
Mã SP:

3.450.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NF - 303
Mã SP:

4.700.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NF - 304
Mã SP:

8.150.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NF - 307
Mã SP:

9.600.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NF - 314
Mã SP:

7.600.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NF - 315
Mã SP:

9.800.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NF - 327
Mã SP:

14.100.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar FL - 361
Mã SP:

5.600.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar FL - 362
Mã SP:

5.550.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar FL - 363
Mã SP:

6.300.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NG 401-6
Mã SP:

7.250.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NG 401-8
Mã SP:

8.200.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NG 407-8
Mã SP:

16.200.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NG 402-8
Mã SP:

7.900.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar PB 104C-P
Mã SP:

6.900.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar PB 114C-P
Mã SP:

6.800.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar PF 302C-P
Mã SP:

4.000.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar PF 304C-P
Mã SP:

8.600.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar PF 305C-P
Mã SP:

9.800.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar PF 314C-P
Mã SP:

8.300.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NF-S301
Mã SP:

5.100.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar PF S301C-P
Mã SP:

5.100.000 đ

Xe đẩy hàng PresTar TF-403
Mã SP:

6.600.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NG-403-8
Mã SP:

9.600.000 đ

Xe đẩy hàng PresTar PG-502
Mã SP:

10.900.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar PG-503
Mã SP:

13.600.000 Đ

Xe đẩy hàng Sumo Thái Lan HL-110C
Mã SP:

1.800.000 đ