0983 608 638

Thiết bị ngân hàng > Xe đẩy hàng và tiền > Prestar

Xe đẩy hàng Prestar PF 305C-P
Mã SP:

9.800.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar PF 314C-P
Mã SP:

8.300.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NF-S301
Mã SP:

5.100.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar PF S301C-P
Mã SP:

5.100.000 đ

Xe đẩy hàng PresTar TF-403
Mã SP:

6.600.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar NG-403-8
Mã SP:

9.600.000 đ

Xe đẩy hàng PresTar PG-502
Mã SP:

10.900.000 đ

Xe đẩy hàng Prestar PG-503
Mã SP:

13.600.000 Đ